science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 หลักกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย และการนำรายได้ไปใช้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
2 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัช Download
3 ผลการประเมินโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
4 แบบ ป.มรธ.2_ส Download
5 แบบ ป.มรธ.2_ว Download
6 แบบ ป.มรธ.2_บ Download
7 แบบ ป.มรธ.1_ว Download
8 แบบ ป.มรธ.1_บว Download
9 แบบ ป.มรธ.1_บนว Download
10 แบบ ป.มรธ.1_ส(สายสนับสนุน) Download