science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
912/2565 28/12/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตปุ๋ยโดยใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยไส้เดือนแบบอัตโนมัติ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
911/2565 28/01/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การจัดการสิ่งแวดล้อม
893/2565 22/01/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
889/2565 21/12/2565 โครงการอบรมหาค่าที่เหมาะสมมากที่สุดในงานอุตสาหกรรมด้วยตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
888/2565 21/12/2565 โครงการส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์ในทักษะด้านดิจิทัล “เทคโนโลยีความจริงเสริม AR (Augmented Reality)” พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
877/2565 15/12/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบและเห็ดสวรรค์ อุตสาหกรรมอาหาร
867/2565 06/12/2565 โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทคโนโลยีไฟฟ้า
865/2565 02/12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
864/2565 02/12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ
839/2565 23/11/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาลี่ใบหม่อนและลูกหม่อน อุตสาหกรรมอาหาร