science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

บุคลากรสายบริการวิชาการ
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ เหมวิเชียร
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
นางสาววรรณวิสาข์ สุกปลั่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอิสรีย์ ขันทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายจักรพงศ์ วงษ์สาริกิจ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววันดี ศรีสำอางค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศรุดา มูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปราณี แซ่เจ็ง
นักวิชาการศึกษา
นายภีมพัฒน์ พลอยวิลัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสวีนา ศรีแสง
นักวิชาการศึกษา