science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา :
ก้าวทันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลิตคนดีมีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์ไปบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
 • 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
 • 3. บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 5. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเป็นไปตามความต้องการของสังคม
 • 2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
 • 3. เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 5. เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
 • 1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  และเป็นไปตามความต้องการของสังคม
 • 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
 • 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
อัตลักษณ์ :
พัฒนาตน อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา :
ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย มีน้ำใจ เสียสละ สามัคคี สุภาพอ่อนน้อม คิดดี ปฏิบัติดี