science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อันดับ ชื่อ-นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์ ระยับ ทฤษฏีคุณ 2514 - 2518
2 อาจารย์ กู้เกียรติ วัฒนธรรม 2518 - 2522
3 อาจารย์ พจนา ลียะวนิช 2522 - 2526
4 อาจารย์ พูนศรี วัชญานันต์ 2526 - 2530
5 อาจารย์ ปรีชา วัฒนาทิพย์ 2530 - 2534
6 อาจารย์ ปัญญา มิตรสัมพันธ์ 2534 - 2536
7 อาจารย์ สุรสาล ผาสุข 2536 - 2538
8 อาจารย์ ฉวีวรรณ ปานชี 2541 - 2545
9 อาจารย์ สุวรรณี สิมะกรพินธ์ 2545 - 2548
10 อาจารย์ ชาดา เมี้ยนกำเนิด 2548 - 2552
11 อาจารย์ สุวรรณี สิมะกรพินธ์ 2552 - 15 มีนาคม 2556
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสวคนธ์ แดงสอาด 18 มีนาคม 2556 - 16 มีนาคม 2560
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กอบัวแก้ว 17 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน