science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
240/2566 14/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มศักยภาพการทำอาชีพของชุมชนด้วยการค้าแบบออนไลน์ปีที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
229/2566 13/03/2566 โครงการคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
227/2566 10/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม : อาหารไทย คหกรรมศาสตร์
226/2566 10/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม : ขนมไทย คหกรรมศาสตร์
214/2566 09/03/2566 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล
213/2566 09/03/2566 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เทคโนโลยีไฟฟ้า
212/2566 09/03/2566 โครงการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสู่งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 6 เทคโนโลยีไฟฟ้า
211/2566 09/03/2566 โครงการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสู่งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 5 เทคโนโลยีไฟฟ้า
210/2566 09/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เรื่อง การทวนสอนและทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ฝ่ายจัดการความรู้
209/2566 09/03/2566 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า