science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
673/2564 30/12/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา (กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
664/2564 23/12/2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกลำแพน” สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
660/2564 15/12/2564 การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ และภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา (กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
659/2564 15/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าชุมชน “ผลิตภัณฑ์สินค้า แขวงศิริราช” คหกรรมศาสตร์
658/2564 15/12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนแสงอรุณ ประชาสัมพันธ์
657/2564 15/12/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เทคโนโลยีดิจิทัล
656/2564 15/12/2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
655/2564 14/12/2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
654/2564 14/12/2564 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากใบหม่อนและลูกหม่อน สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
647/2564 07/12/2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดสีย้อมจากผลจากและเทคนิคการทำลวดลายผ้ามัดย้อม วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง