ความเป็นมาของโครงการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล

ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนไร้ขอบเขตที่เกิดขึ้นจากนอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Thailand 4.0 มาปฏิบัติซึ่งจะเป็นการบริการวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมนโยบายปฏิรูปการศึกษาในหลายระดับให้ประสบผลสำเร็จมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน คิดได้ ทำเป็น เรียนรู้ได้เองตลอดชีวิต ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาและยกระดับการศึกษาในชุมชนและสังคม ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการร่วมกับโรงเรียน และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายและเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสังคมในทุกระดับชั้น จึงได้จัดโครงการ “โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนกระบวนการคิดต่างๆ และได้มีประสบการณ์ลงมือทำจากการแนะนำจากมืออาชีพ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและทักษะต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน
2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกับชุมชน
3) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ความร่วมมือ

ชุมชนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนโฆสิตสโมสร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562
สถานที่ดำเนินงาน : พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม

1) โครงการอบชมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำ Social media มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับการทำการค้าของชุมชน
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : สื่อสังคมออนไลน์

โครงการอบรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดำเนินการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

ภาพกิจกรรม

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ

รายละเอียด

การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate

รายละเอียด

การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate

รายละเอียด

การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate

รายละเอียด

การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate

รายละเอียด

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel

รายละเอียด

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel

รายละเอียด

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel

รายละเอียด

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel

รายละเอียด

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel

รายละเอียด

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel

รายละเอียด

สื่อสังคมออนไลน์

รายละเอียด

สื่อสังคมออนไลน

รายละเอียด

สื่อสังคมออนไลน

รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียด

การประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ

สื่อดิจิทัลออนไลน์

มัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนาความรู้ในชีวิตยุคดิจิทัล

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นการเผยแพร่แหล่งข้อมูลทางด้านการบริการวิชาการ เพื่อเป็นยกระดับทางด้านการศึกษา และเป็นการบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

การเข้าชมเว็บไซต์ / จำนวนคน
จำนวน 9488 ครั้ง / 4096 คน
การเข้าชมภาพกิจกรรม
จำนวน 608 ครั้ง
การเข้าชมสื่อมัลติมีเดีย
จำนวน 662 ครั้ง
การ Download เอกสาร
จำนวน 27849 ครั้ง

โครงการบริการวิชาการ

โครงการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล

โครงการ Big Data
โครงการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล

Download เอกสาร