โครงการวิจัย

ลำดับ โครงการวิจัย
ลำดับ โครงการวิจัย
1การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก
4การพัฒนาดอกไม้ประดิษฐ์จากใบจาก
5การศึกษาสมบัติเชิงกลแผ่นวัสดุเชิงประกอบรีไซเคิลเพื่อการใช้งานในชุมชน
6การประเมินความเปราะบางของพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7การเพิ่มสมบัติการยึดเกาะของแผ่นวัสดุเชิงประกอบโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ
8การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย
9การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
10การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD
11เครื่องเรียงและอัดกระป๋องอัตโนมัติ
12การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิตสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
13การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์ไร้สายโดยไม่พึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นแกนหลักในกระบวนการทำงานเพื่อความประหยัดและความปลอดภัย
14การพัฒนาระบบแสดงผลระดับน้ำของบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอบางพลี
15การประเมินความเป็นพิษของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยใช้เมล็ดพืชเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษาคลองบางนาเกร็ง จังหวัดสมุทรปราการ
16การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการตรวจวัดไอออนโลหะทรานซิชัน
17การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกล้วยน้ำว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมสำหรับชุมชน
18การพัฒนาน้ำสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ำส้มสายชูกล้วย
19การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ำว้าผสมสมุนไพร
20การพัฒนากล้วยกรอบเคลือบคาราเมล
21ยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ กรณีศึกษาความเป็นได้ในการลงทุนกับสถานประกอบการ
22การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรก
23การสร้างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคสวิตชิ่งความถี่สูงสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
24การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า
25ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนบำเพ็ญ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
26การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสำหรับอาหารทอดกรอบ
27การถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารโปรตุเกส กรณีศึกษาชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
28เกมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
29การพัฒนาเยลลี่จากถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุ
30ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ
31การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2558-2559
32การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
33การศึกษาแนวทางการยกระดับมาตรฐานมรดกทางวัฒนธรรมอาหารต้นแบบ สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
34การศึกษาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
35การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากผ้าครามของชุมชนโรงครามเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
36การเพิ่มประสิทธิภาพแบบผสมผสานให้กับระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วนเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า
37การพัฒนาการแก้ปัญหาค่าเหมาะที่สุดในงานเครื่องกลไฟฟ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
38การพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปลงถ่าน
39การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ
40การศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณสถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
41การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปีการศึกษา 2559-2560