นักวิจัย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ผลงานทั้งหมด
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ผลงานทั้งหมด
3อาจารย์ เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกรวิทยาการคอมพิวเตอร์4
4อาจารย์ ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์การจัดการอุตสาหกรรม5
5อาจารย์ ผศ.กิติยา โต๊ะทองการจัดการสิ่งแวดล้อม8
7อาจารย์ สุปราณี ห้อมาวิทยาการคอมพิวเตอร์5
8อาจารย์เก่า ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสดวิทยาการคอมพิวเตอร์1
9อาจารย์ จันวิภา สุปะกิ่งอุตสาหกรรมอาหาร5
10อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิตอุตสาหกรรมอาหาร6
11อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมีคหกรรมศาสตร์5
12อาจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้วการจัดการสิ่งแวดล้อม4
13อาจารย์ รัตนนุช จันทร์เพ็ญการจัดการสิ่งแวดล้อม3
14อาจารย์ วงจันทร์ นุ่นคงการจัดการสิ่งแวดล้อม4
15อาจารย์ อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการการจัดการสิ่งแวดล้อม1
16อาจารย์ วรวิทย์ ลีลาวรรณการจัดการอุตสาหกรรม3
17อาจารย์ ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้วการจัดการอุตสาหกรรม6
18อาจารย์ ผศ.ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณการจัดการอุตสาหกรรม4
19อาจารย์ ธนากร เมียงอารมณ์การจัดการอุตสาหกรรม1
20อาจารย์ บุษกร สุทธิประภาคหกรรมศาสตร์5
21อาจารย์ ศศิอาภา บุญคงคหกรรมศาสตร์7
22อาจารย์ ข่ายทอง ชุนหสุวรรณคหกรรมศาสตร์5
23อาจารย์ กนกวรรณ ทองเกียวคหกรรมศาสตร์3
24อาจารย์ ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุอุตสาหกรรมอาหาร3
25อาจารย์ พรทิพย์ ธนรติกุลอุตสาหกรรมอาหาร2
26อาจารย์ วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศ1
27อาจารย์ วรรณพร จิตรสังวรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ4
28อาจารย์ ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาดเทคโนโลยีสารสนเทศ1
29อาจารย์ เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ1
30อาจารย์ ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศเทคโนโลยีสารสนเทศ2
31อาจารย์ ประยุทธ นิสภกุลเทคโนโลยีการไฟฟ้า1
32อาจารย์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมาเทคโนโลยีการไฟฟ้า10
33อาจารย์ พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชคเทคโนโลยีการไฟฟ้า1
34อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิชวิทยาการคอมพิวเตอร์3
36อาจารย์ เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญวิทยาการคอมพิวเตอร์1
37อาจารย์ ณภัทรกฤต จันทวงศ์วิทยาการคอมพิวเตอร์31
38อาจารย์ ผศ.ดร.ศตรัตน์ ทิพย์ผ่องคหกรรมศาสตร์1
40อาจารย์ ดร.พัชนี เดชประเสริฐกลุ่มวิชาพื้นฐาน1
41อาจารย์ วิลาสินี ปานนิลวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์1
42อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้วการจัดการสิ่งแวดล้อม9
43อาจารย์ ลักษณา รมยะสมิตวิทยาการคอมพิวเตอร์1
44อาจารย์ ภูกิจ คงเปี่ยมวิทยาการคอมพิวเตอร์1
46อาจารย์ ผศ.พันทิพย์ คูอมรพัฒนะวิทยาการคอมพิวเตอร์5
47อาจารย์ ผศ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์เทคโนโลยีการไฟฟ้า4
48อาจารย์ รัชนัย ไข่แก้วสถิติประยุกต์2
49อาจารย์ ธีรวุฒิ แสวงบุญวิศวกรรมไฟฟ้า1
50อาจารย์ ดร.ภาวิณี อินนาควิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์2
52อาจารย์ ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์วิศวกรรมไฟฟ้า10
53อาจารย์ ดร.ณัฐที ถึงสุขวิศวกรรมไฟฟ้า7
54อาจารย์ ผศ.ธวัชชัย สอนสนามวิศวกรรมไฟฟ้า5
55อาจารย์ ผศ.ดร.ธเนศ เกตุทองวิศวกรรมไฟฟ้า2
56อาจารย์ ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์เทคโนโลยีการไฟฟ้า1
57อาจารย์ ผศ.ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์สถิติประยุกต์16
59เจ้าหน้าที่ อิสรีย์ ขันทองสนับสนุนงานวิชาการ1
60เจ้าหน้าที่ วันดี ศรีสำอางค์สนับสนุนงานวิชาการ1
61อาจารย์เก่า ลือเดช ปิตุพงศ์กลุ่มวิชาพื้นฐาน1
62เจ้าหน้าที่ ปราณี แซ่เจ็งสนับสนุนงานวิชาการ1