บทความวารสาร

ลำดับ บทความวารสาร
ลำดับ บทความวารสาร
1Production of Vinegar from Nipa (Nypa fruticans Wurmb) Sap Using Rapid-tray-culture Method for Community Use
2การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปี 2558
3ตัวแบบการถดถอยแบบมัลติโนเมียลลอจิสติกเพื่อการจัดกลุ่มการเรียนและตัวแบบการถดถอยลอจิสติกเชิงอันดับสำหรับการวิเคราะห์เกรดนักศึกษา
4การจัดการศพตามวิถีอิสลามกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5วิธีจำแนกกลุ่มการเป็นโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการทางสถิติ
6จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง จริยศาสตร์อิสลาม
7การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวผสมแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมคีเฟอร์
8การออกแบบเครื่องสำรองไฟขนาด 500 โวลต์แอมป์ โดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน สำหรับคอมพิวเตอร์
9การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
10การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขน ต่อค่าทดแทนจากการสูญเสียจากการประกอบอาชีพ
11ปัญหาและความต้องการในการรับบริการสาธารณสุขตามวิถีอิสลาม
12Acetylcholinesterase (AChE): Potential Biomarker for Evaluating Pesticide Exposure on Egg and Tissue of Golden Apple Snail (Pomacea Canaliculata) from Huai−Saneng Reservoir, Surin Province, Thailand
13การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากสวน
14อัตราการเพาะฟัก ลักษณะสัณฐานวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของไข่หอยเชอรี่ (Pomaecea canailculata) หลังสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร
15กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าวและเศษใบไม้แห้ง
16ความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีอิสลาม
17การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือ หรือแขน ต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ
18การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
19การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก
20Glyphosate (Roundup): Fate in Aquatic Environment, Adverse Effect and Toxicity Assessment in Aquatic organisms
21Assessment of genetic diversity among Plumeria spp. using random amplified polymorphic DNA technique
22ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
23การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล
24การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมลูกจากเชื่อม
25การศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณสถานตากอากาศบางปู อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
26การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าในระดับตราสินค้าเครื่องสำอาง.
27การทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม
28การจัดลำดับความเสี่ยงของการสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยเครื่องเจาะอุโมงค์โดยใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสาน
29ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสังคมออนไลน์
30ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ใหม่ประเภทดูแลผิวหน้าของผู้บริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์
31การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสำหรับอาหารทอด
32การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกะปิกึ่งสำเร็จรูป
33การศึกษาผลของระยะแกปและรูปร่าง อิเล็กโทรดทองเหลืองที่มีต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
34Application of Atmospheric-pressure Non-equilibrium Microwave Discharge Plasma for Decomposition of Sodium Dodecyl Sulfate in Aqueous Solution
35POWER BALANCING TOPOLOGY FIVE-LEVEL CASCADED H-BRIDGE INVERTER WITH PHASE SHIFT TECHNIQUE FOR PHOTOVOLTAIC SOURCES
36The Characterization Analysis of the Oil-Immersed Transformers Obtained by Area Elimination Method Design
37The Investigation of Detect Position of Partial Discharge in Cast-Resin Transformer Using High-Frequency Current Transformer Sensor and Acoustic Emission Sensor
38ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED ON THE OPTIMAL STRATEGY OF MULTILEVEL CONVERTER FOR BRUSHLESS DC MOTOR
39Numerical and Experimental Investigation of the Thermal Conductivity Affecting on Current Chopping and Transient Recovery Voltage in Low Current Vacuum Arc for Ag-Pd Compound Cathode Using Cathode Spot Model