ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการ

Card image

เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียด
    
Card image

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ส่งบทความ

รายละเอียด
    
Card image

ขอประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเกษตรรำไพ

ฉบับปฐมฤกษ์

รายละเอียด
    
Card image

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด
    
Card image

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด
    
Card image

ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 88

ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 88

รายละเอียด