ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย

Card image

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน(Fundamental Fund)

เพื่อจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

รายละเอียด
    
Card image

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวน 2 โครงการ

รายละเอียด
    
Card image

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full proposal) ปี2567 (รอบที่ 1)

เปิดรับคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียด