รายงานรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามสาขาวิชา


วันที่พิมพ์ข้อมูล 25 ก.ย. 2566, 19:52

ลำดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
2ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
3เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
4ณภัทรกฤต จันทวงศ์
5ผศ.พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1จันวิภา สุปะกิ่ง
2ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต
3ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ
4พรทิพย์ ธนรติกุล
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 ท่าน 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
1ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์
2วรวิทย์ ลีลาวรรณ
3ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
4ผศ.ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ
5ธนากร เมียงอารมณ์
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1บุษกร สุทธิประภา
2ศศิอาภา บุญคง
3ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ
4กนกวรรณ ทองเกียว
5พิมลนาฏ วิธุรัติ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
2วรรณพร จิตรสังวรณ์
3ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
4เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
5ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า
1ประยุทธ นิสภกุล
2ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา
3พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค
4ชาลี อินทรชัย
5ผศ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์
6ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ท่าน 
 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
1ผศ.กิติยา โต๊ะทอง
2ดร.ธิติมา เกตุแก้ว
3รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
4วงจันทร์ นุ่นคง
5อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ
6ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ท่าน 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1ธีรวุฒิ แสวงบุญ
2ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
3ดร.ณัฐที ถึงสุข
4ผศ.ธวัชชัย สอนสนาม
5ผศ.ดร.ธเนศ เกตุทอง
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์
1เมธาวี อุตตสุรดี
2วิลาสินี ปานนิล
3ดร.ภาวิณี อินนาค
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน 
รวมจำนวนหลักสูตร 9 หลักสูตร