รายงานรายชื่ออาจารย์ประจำคณะแยกตามสาขาวิชา


วันที่พิมพ์ข้อมูล 5 ต.ค. 2566, 08:58

ลำดับ ชื่ออาจารย์
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
2สุปราณี ห้อมา
3ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
4วิชัย สีแก้ว
5เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
6ณภัทรกฤต จันทวงศ์
7ลักษณา รมยะสมิต
8ภูกิจ คงเปี่ยม
9ผศ.พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
10วีระยุทธ ประวัติ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 10 ท่าน 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1จันวิภา สุปะกิ่ง
2ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต
3ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ
4พรทิพย์ ธนรติกุล
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 ท่าน 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
1ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์
2วรวิทย์ ลีลาวรรณ
3ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
4ผศ.ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ
5ธนากร เมียงอารมณ์
6ดวงใจ รุ่งเรือง
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ท่าน 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1ดร.ไกรรัช เทศมี
2บุษกร สุทธิประภา
3ศศิอาภา บุญคง
4ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ
5กนกวรรณ ทองเกียว
6ผศ.ดร.ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง
7พิมลนาฏ วิธุรัติ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 ท่าน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
2วรรณพร จิตรสังวรณ์
3ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด
4เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
5ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า
1ประยุทธ นิสภกุล
2ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา
3พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค
4ชาลี อินทรชัย
5ผศ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์
6ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ท่าน 
 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
1ผศ.กิติยา โต๊ะทอง
2ดร.ธิติมา เกตุแก้ว
3รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
4วงจันทร์ นุ่นคง
5อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ
6ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ท่าน 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1ธีรวุฒิ แสวงบุญ
2ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
3ดร.ณัฐที ถึงสุข
4ผศ.ธวัชชัย สอนสนาม
5ผศ.ดร.ธเนศ เกตุทอง
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์
1เมธาวี อุตตสุรดี
2วิลาสินี ปานนิล
3ดร.ภาวิณี อินนาค
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน 
 สาขาวิชากลุ่มวิชาพื้นฐาน
1ดร.พัชนี เดชประเสริฐ
2ณัฐกฤช อัสนี
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่าน 
 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
1รัชนัย ไข่แก้ว
2ผศ.ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่าน 
รวมจำนวนหลักสูตร 11 หลักสูตร