ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRU อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่จัด: 01-04-2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย" เรื่องการเขียนใบสมัครงานและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการตอบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งานในมุมมองของฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ่านเพิ่ม

U2T ตะไคร้หอมกันยุงต้านภัยโรคไข้เลือดออก ณ อบต.บางกระสอบ

วันที่จัด: 29-03-2564

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตะไคร้หอมกันยุงต้านภัยโรคไข้เลือดออก โดยมีคุณธีรพล พืชทองหลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร อาจารย์ และประชาชนผู้ร่วมโครงการ อ่านเพิ่ม

SCIDRU อบรมพัฒนาน้ำยาล้างจานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน คูหาสวรรค์

วันที่จัด: 26-03-2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน” ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อ่านเพิ่ม

SCIDRU บางกอบัว-ประชุมเตรียมพร้อมก่อนตกผลึกโครงการ U2T

วันที่จัด: 19-03-2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง จัดประชุมการดำเนินงานโครงการยะระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้อง 7204 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับจ้างเหมาบริการตำบลบางกอบัว อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......