ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCI การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่จัด: 24-07-2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม

SAR-SCIDRUตรวจประเมินคุณภาพวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่จัด: 24-07-2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช อ่านเพิ่ม

SAR-SCIDRU ตรวจประเมินคุณภาพวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่จัด: 24-07-2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านเพิ่ม

SARSCI-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วันที่จัด: 22-07-2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......