ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRU สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับนายกสภา มรธ

วันที่จัด: 04-01-2564

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี นำบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านเพิ่ม

SCIDRU สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดี

วันที่จัด: 25-12-2563

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี นำบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ สำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่จัด: 19-12-2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่ 1 อ่านเพิ่ม

SCIDRU ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563

วันที่จัด: 24-11-2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานวันนิทรรศการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......