ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRU จับมือกับ พช.สมุทรปราการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่จัด: 12-01-2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ อ่านเพิ่ม

SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่จัด: 12-01-2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 อ่านเพิ่ม

SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564(อิเล็กทรอนิกส์)

วันที่จัด: 15-12-2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี อ่านเพิ่ม

SCIDRU-U2T“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน”

วันที่จัด: 11-12-2564

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน” อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......