ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRU ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563

วันที่จัด: 24-11-2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานวันนิทรรศการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ อ่านเพิ่ม

SCIDRU ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 3/2563

วันที่จัด: 11-11-2563

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 อ่านเพิ่ม

SCIDRU ลงนามMOU 2 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ

วันที่จัด: 03-11-2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัทเอกชน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี อ่านเพิ่ม

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

วันที่จัด: 22-10-2563

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......