science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญาแสวงหาความรู้อย่าง ต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักวิชาชีพที่ดีสร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี
อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
รองคณบดี

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศศิอาภา บุญคง ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Update : 18-08-2566

ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Update : 18-08-2566

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไกรรัช เทศมี ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Update : 18-08-2566

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี https://sites.google.com/dru.ac.th/sci-week66/

Update : 04-07-2566

โครงการบริการวิชาการ / กิจกรรมต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SSRU ศึกษาดูงาน การจัดทำหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ DRU

SCIDRU ร่วมออกร้านในงานกิจกรรมย่านสร้างสรรค์ "ย่านถนนสมเด็จเจ้าพระยา"

การปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะ สำหรับคนเมือง

การพัฒนา Soft Skills นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบผลการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบการจองห้องประชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องประชุม

ระบบบริหารหลักสูตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร

ระบบการสอนออนไลน์

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การจัดการความรู้

การสัมมนา/องค์ความรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดอัตโนมัติ

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)