ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

วันที่จัด: 22-10-2563

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อ่านเพิ่ม

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่จัด: 21-10-2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม

การวิพากษ์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

วันที่จัด: 15-10-2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านเพิ่ม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่4/2563

วันที่จัด: 08-10-2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2563 อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......