science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญาแสวงหาความรู้อย่าง ต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักวิชาชีพที่ดีสร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี
อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
รองคณบดี

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอนำส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย

ขอนำส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย เอกสารดางโหลด

Update : 10-04-2566

ขอเชิญเข้าสู่ระบบการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อยื่นของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย" ประเด็น : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Update : 10-04-2566

หน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร şişli escort

Update : 31-03-2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Update : 24-03-2566

โครงการบริการวิชาการ / กิจกรรมต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

การประยุกต์ใช้หลักการ Business Model Canvas ร่วมกับหลักการสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 10

การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 9

ระบบสารสนเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบผลการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบการจองห้องประชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องประชุม

ระบบบริหารหลักสูตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร

ระบบการสอนออนไลน์

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การจัดการความรู้

การสัมมนา/องค์ความรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดอัตโนมัติ

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)