science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญาแสวงหาความรู้อย่าง ต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักวิชาชีพที่ดีสร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี
อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
รองคณบดี

บริการสารสนเทศ

การผสานความร่วมมือ และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายใน-นอกคณะฯ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ

Update : 19-01-2567

การสรรหาประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การสรรหาประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Update : 08-01-2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การสรรหาประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Update : 13-12-2566

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "The Best Oral Presentation" ภาคภาษาอังกฤษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "The Best Oral Presentation" ภาคภาษาอังกฤษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Update : 23-11-2566

โครงการบริการวิชาการ / กิจกรรมต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครกโบราณเสริมชาใบหม่อน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กลูกจากลาวา สปันเค้กลูกจากลาวา และชิฟฟ่อนเค้กลูกจากลาวา

โครงการการฝึกอบรบการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

การจัดการข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบผลการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบการจองห้องประชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องประชุม

ระบบบริหารหลักสูตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร

ระบบการสอนออนไลน์

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การจัดการความรู้

การสัมมนา/องค์ความรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดอัตโนมัติ

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| กิจกรรม | ข่าวสาร | โครงการฯ | แหล่งเรียนรู้ |