ติดต่อสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

   172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600

   0-2890-2298 ต่อ 1074, 1075

   0826514755

  science.technology@dru.ac.th

โซเชียลเน็ตเวิร์ก