บทความประชุมวิชาการ

ลำดับ บทความประชุมวิชาการ
ลำดับ บทความประชุมวิชาการ
1ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกเชิงอันดับสำหรับการวิเคราะห์เกรดนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
2วิธีจำแนกกลุ่มระยะการเป็นโรคมะเร็งเต้านมด้วยกระบวนการทางสถิติ
3การหาประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวชุมชน
4การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
5การออกแบบไฟฉุกเฉินโดยใช้พลังงานจากซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
6ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีอิสลาม
7การศึกษาผลกระทบของแรงดันเบรกดาวน์ที่มีต่อรูปทรงของอิเล็กโตรดในระหว่างก๊าซออกซิเจนและอากาศ:การศึกษาอิเล็กโตรดที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างไฟฟ้าระหว่างก๊าซออกซิเจนและอากาศ
8Risk Rate Models and Using Queuing Analysis to Reduce Waiting Time for The Hospital Service, Case Study: Samutprakran Hospital
9Carbon Footprint Analysis and the Development of Low Carbon Society Model of Community: A Case Study of Pasricharoen Districts, Bangkok
10Research and Development of Community Economy for Self-Reliance: Food Product Development from Nipa Palm in Pra Samut Chedi District, Samut Prakarn Province
11Production of Osmotic Dehydrated Nipa Palm
12Development of Nipa Sap Vinegar Drink
13Design Computer Backup Power Rated 500 VA Using a Supercapacitor Power Supply
14การติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลักการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ
15การจำลองและพัฒนาวงจรแอกทีฟเพาเวอร์ฟิลเตอร์เพื่อควบคุมกระแสฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
16การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานวงจรเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้า
17การจำลองการควบคุมแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 3 สายที่ตัวเก็บประจุเพื่อชดเชยกระแสฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าโดยใช้วงจรกรองกำลังไฟฟ้าแอกทีฟเพาเวอร์ฟิลเตอร์แบบขนาน
18การวิเคราะห์อัลกอริทึมระบบการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์
19การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ในน้ำเสีย
20ชุดทดสอบการศึกษารอยไหม้บนผิวฉนวน
21โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับจัดการข้อมูลสินค้า วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
22การพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำแสงอาทิตย์
23ระบบบริหารการจองใช้รถสวัสดิการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
24การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
25การทดสอบความเป็นพิษของตะกอนดินโดยใช้การยับยั้งความยาวรากเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษา คลองบางนางเกร็ง จังหวัดสมุทรปราการ
26เกม Happy Fish
27ระบบบริหารจัดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินล้าน
28ระบบบริหารจัดการงานสนับสนุนและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารไร้สายกองทัพเรือ
29ระบบจัดการการเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
30ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
31ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
32การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ภาคเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
33การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ
34ขดลวดโรกอฟสกี้สำหรับวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
35ศิลปะการจัดอุปกรณ์รับประทานอาหารในงานเลี้ยง
36การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงเขียวหวาน
37การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนจากแป้งข้าวสีนิล
38การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวกุหลาบมะตูม
39การวิเคราะห์ปัจจัยและการจำแนกประเภทอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย
40การประยุกต์ใช้อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพการได้รับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคหอยขมและหอยเชอรี่
41ระบบนำเสนอสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
42Design and Structure Control Charge and Discharge of Supercapacitors 500-F, 16.2-V using Photovoltaic as Power Source
43The possibility of using supercapacitor with the photovoltaics for energy storage
44ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการกำจัดสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ
45ผลของยาปฏิชีวนะ Amoxicillin ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว
46ระบบจองห้องประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมาน
47ระบบบริหารจัดการร้านซักรีด
48ระบบจัดการการนําเข้าสินค้า กรณีศึกษา บจก.เคพีชิปปิ้ง
49ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานแจ้งซ่อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
50ระบบจัดการเงินสวัสดิการพนักงาน
51การพัฒนาระบบลงทะเบียนและบันทึกการจ่ายยาผู้ป่วยกรณีศึกษา ห้องพยาบาล บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์อินดัสตรี้จํากัด
52การใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำ ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
53ระบบรับคําสั่งทําป้ายโฆษณา ร้าน เค.สติ๊กเกอร์
54ระบบบริหารจัดการงานขายร้าน Diamond Pink
55ระบบเช่ารถยนต์ออนไลน์. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม
56การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนชอุ่มนิวัฒน์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
57การใช้ไลเคนส์เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
58การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพแหล่งน้ำ ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ
59การสร้างเครื่องเรียงและบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ
60การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปีการศึกษา 2558-2559
61การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปุยฝ้ายจากข้าวไรซ์เบอรี่
62การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ดมะตูมผงกึ่งสำเร็จรูป
63การพัฒนาขนมถ้วยและขนมกรวยจากแป้งข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป
64การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม
65การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวก่ำในซาลาเปารสไส้อั่ว.
66). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดกึ่งสำเร็จรูปรสน้ำเงี้ยวและรสแกงป่า
67พัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าว
68ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งแก่นตะวันต่อคุณภาพทางกายภาพของขนมปัง
69“DRU Community” แอปพลิเคชันแชทบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
70ระบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา ช่างนิดรับเหมาก่อสร้าง
71เกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนมือถือ
72เกมสิงห์สาราสัตว์
73เกมทายภาพสำนวนสุภาษิตไทย
74เกมเด็กน้อยพาเพลิน
75เกมปิดประตูตีแมว
76เกมเก็บผลไม้หรรษา
77เกมคณิตศาสตร์คิดสนุก
78Warehouse Management System: A Case of Shin Co., Ltd.
79ระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์
80ระบบการจัดการร้านอาหาร
81Application of Supercapacitors to Drive Electric Vehicle
82Application of Supercapacitor 165-F, 48-V to Drive Electric Vehicle Standalone
83การศึกษาปริมาณแป้งมะพร้าวและควินัวที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตหม้อแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน
84การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตเมืองในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs ของชุมชนชอุ่มนิวัฒน์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
85การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์คำศัพท์สัตว์ป่าภาษาอังกฤษ บนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
86การทดแทนแป้งข้าวเจ้าบางส่วนด้วยแป้งมันเทศเนื้อสีม่วงในเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป
87การผลิตแผ่นยางปูพื้นจากน้ำยางข้นเพื่อชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
88ระบบการสั่งอาหารบนอุปกรณ์แท็บเล็ต
89เกมจับคู่อาชีพ
90เกมส์จับคู่ขุนช้างขุนแผน
91เกมผจญภัยยูแอดเวนเจอร์
92เกมทายสุภาษิตไทย
93เกมคิดเลข
94เกมเก็บผลไม้
95ป้ายจราจร 3D
96เกมตอบคำถามพระอภัยมณี
97เกมเก็บแต้มไกรทอง
98เกมความจำฝึกหัดจับคู่ภาพคำทักทายในประชาคมอาเซียน