science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
785/2565 20/10/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางดิจิทัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเยาวชนสู่เยาวชน ฝ่านพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
778/2565 29/09/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
756/2565 20/09/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
756/2565 20/09/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
740/2565 12/09/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง ณ บริษัทอิตาเลียนไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอเซียแนจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
693/2565 01/09/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง ประจำเดือนกันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
652/2565 26/08/2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมถังแตกป้าติ๋ม และยุ้ยข้าวแช่ตลาดวังหลัง (สูตรเมืองเพชร) คหกรรมศาสตร์
610/2565 22/08/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
609/2565 22/08/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
602/2565 19/08/2565 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร