science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
838/2565 23/11/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการหาข้อมูลทางการเกษตร ชุมชน หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
832/2565 21/11/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตขนมปังไส้ ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
825/2565 10/11/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิจัยคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 คหกรรมศาสตร์
824/2565 10/11/2565 โครงการอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ DRU Test คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ
818/2565 08/11/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซต์ดาวน์เค้กหน้าลูกจาก อุตสาหกรรมอาหาร
806/2565 01/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
800/2565 28/10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินด้านงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
799/2565 28/10/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชาสัมพันธ์
790/2565 21/10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
786/2565 20/10/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซต์ดาวน์เค้กและขนมสาลี อุตสาหกรรมอาหาร