science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

โครงการบริการวิชากร / กิจกรรมต่างๆ

การแปรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมในระดับอุตสาหกรรม

SCI DRU จัดการอบรมวิธีการจัดทำบัญชีรายได้จากข้อมูลการจัดเก็บขยะ

SCIDRU อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริกครั้งที่ 2

องคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ฯ

เข้ารับการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การจัดทำรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

SCIDRU อบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกึ่งสำเร็จรูป ครั้งที่ 1

SCIDRU-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริกครั้งที่ 1