รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ของเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพือจัดทำรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2565
ประเภทประชาสัมพันธ์ : อบรม / สัมมนา
แหล่งข้อมูล : ภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
ประชาสัมพันธ์ของเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพือจัดทำรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2565