โครงการ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

 • All
 • สอบโปรเจค
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
 • ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม
 • ตรวจประเมินการศึกษาปี 63
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • การศีกษาดูงาน Nectec
 • พัฒนาบัณฑิตยุคดิจิทัล
 • การศึกษาดูงาน
 • โครงการพี่สอนน้อง
 • โครงการทำสเปร์ยตะไคร้หอม
 • มอบเจลและหน้ากากอนามัย ต.บางกระสอบ

สอบโปรเจค ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

สอบโปรเจค ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

สอบโปรเจค ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

โครงการศึกษาดูงาน

Nectec

โครงการศึกษาดูงาน

Nectec

พัฒนาบัณฑิตยุคดิจิทัล

พัฒนาบัณฑิตยุคดิจิทัล

โครงการศึกษาดูงาน

บริษัท DC Dynamic Solution Co.,Ltd

โครงการศึกษาดูงาน

บริษัท DC Dynamic Solution Co.,Ltd

โครงการศึกษาดูงาน

บริษัท DC Dynamic Solution Co.,Ltd

โครงการพี่สอนน้อง

Disruptive Technology

โครงการพี่สอนน้อง

Disruptive Technology

โครงการ U2T

การทำสเปร์ยตะไคร้หอม

โครงการ U2T

การทำสเปร์ยตะไคร้หอม

โครงการ U2T

การทำสเปร์ยตะไคร้หอม

โครงการ U2T

การทำสเปร์ยตะไคร้หอม

โครงการ U2T

มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

โครงการ U2T

มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

โครงการ U2T

มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

จำนวนผู้เข้าหน้า activity 60 คน | 67 ครั้ง