การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

18-25 สิงหาคม

01

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน เพื่อทำการจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

02

ส่งผลงาน

ผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมโครงการส่งโครงงานวิทยาศาสตร์

03

รายชื่อผู้เข้ารอบ

โครงงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

04

รายชื่อผู้ชนะ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขัน

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีพันธกิจในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สังคม โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการนำกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยการนำข้อมูลที่เชื่อถือได้มาอธิบาย ได้อย่างถูกต้อง ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้พัฒนาขึ้นได้จากการฝึกฝน การทดลอง และสรุปผลที่ได้อย่างเป็นระบบ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นเยาวชนของชาติที่เหมาะกับการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
ทางคณะจึงจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ามานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • 2. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกาศ/แจ้ง/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อการลงทะเบียน | รายชื่อการส่งผลงาน | รายชื่อผู้เข้ารอบตัดสิน

การลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ที่เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การส่งผลงาน

ผู้เข้าประกวดจัดส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์

โครงงานเข้ารอบ

ประกาศโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้ารอบตัดสิน

Optimizing Video

โปรแกรมช่วยลดขนาดของไฟล์ Video ทำให้มีขนาดเล็กลง

Download Font

โหลดรูปแบบ Font
TH-Sarabun-PSK

เอกสาร & ใบรับรอง

เอกสารการรับรางวัล และ เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการประกวด

ประกาศผลการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(Download ใบเกียรติบัตรที่ชื่อโรงเรียน)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล โรงเรียน/ชื่อโครงงาน
ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง / ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไคโตซาน และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเพิ่มปริมาณของกล้วยไม้แวนด้าใบร่องในหลอดทดลอง
รองอันดับ 1 โรงเรียนสตรีระนอง / ผลของสูตรอาหาร, น้ำตาลซูโครส และไคโตซานร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องมัจฉาชมพูในสภาพปลอดเชื้อ
รองอันดับ 2 โรงเรียนสารวิทยา / การศึกษาผลของสารสกัดชีวภาพจากแคนา (Dolichandrone serrulata) ที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของดิน การป้องกันกำจัดหนอนใยผัก และการเจริญเติบโตของผักคะน้า ผักกาด และผักกวางตุ้ง
ชมเชย
  1. 1. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม / ถุงหอมสมุนไพรดับกลิ่น
  2. 2. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม / การอธิบายสมการกำลังสามสมบูรณ์ด้วยปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

รางวัล โรงเรียน/ชื่อโครงงาน
ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์/ ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. และ Lasiodiplodia sp. เพื่อพัฒนากระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
รองอันดับ 1 โรงเรียนสตรีระนอง / การเก็บรักษาโพรโทคอร์มโดยเทคโนโลยีเมล็ดเทียมและศึกษาปัจจัยบางประการต่อการเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ของกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดในหลอดทดลอง
รองอันดับ 2 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม / ฟังก์ชันผลผลิตการทำนาข้าว
ชมเชย 1. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ / ก๊อกน้ำไร้สัมผัสและระบบควบคุมการเข้าพื้นที่ผ่าน Arduino
2. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ / Three In One Ozone
3. โรงเรียนสตรีระนอง / ผลของอาหารสังเคราะห์ต่อการเจริญและพัฒนาในหลอดทดลองของกล้วยไม้แคทลียาลูกผสม
4. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม / เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
5. โรงเรียนพล/ ทุ่นให้อาหารปลาอัตโนมัติ รุ่น 2
6. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย / อุปกรณ์แยกสีสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนตาบอดสี
7. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม / ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลกับฟังก์ชันลอการิทึม

!!!*** กรุณาช่วยตอบแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (ออนไลน์) ***!!!