การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 (ออนไลน์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

5-31 สิงหาคม

ประกาศ/แจ้ง/ประชาสัมพันธ์

โปรแกรมช่วยในการลดขนาดไฟล์ | รูปแบบอักษร

Optimizing Video

โปรแกรมช่วยลดขนาดของไฟล์ Video ทำให้มีขนาดเล็กลง

Download Font

โหลดรูปแบบ Font
TH-Sarabun-PSK

เอกสาร & ใบรับรอง

เอกสารการรับรางวัล และ เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการประกวด

ประกาศผล การตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


!!!*** กรุณาช่วยตอบแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ***!!!