กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

01-12-2564

การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานหลักสูตร

16-11-2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15-11-2564

เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01-11-2564

รายงานผลการดำเนินการ

11-10-2564

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพิ่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

10-08-2564