กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

10-08-2565

เทิดพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2565

06-08-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

20-06-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

07-02-2565

congratulate

27-12-2564

ดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะฯ

27-12-2564