กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3/2565

07-12-2565

ขอแสดงความยินดี

19-10-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

20-06-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

07-02-2565

congratulate

27-12-2564

ดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะฯ

27-12-2564