กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SCIDRUสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

09-06-2564

SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

08-06-2564

SCIDRU สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

04-06-2564

SCIDRUสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

04-06-2564

SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

02-06-2564

SCIDRU อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

01-04-2564