กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SCIDRU ลงพื้นที่คลองต้นไทรร่วมวางแผนกิจกรรมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

20-02-2564

คณะผู้บริหาร SCIDRU เข้าพบ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมทำโครงการ U2T

18-02-2564

U2T By SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตำบลบางกระสอบ

17-02-2564

U2Tการจัดการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คลองต้นไทรสำรวจพื้นที่

17-02-2564

SCIDRU ลงพื้นที่ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง โครงการU2T

10-02-2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชน ครั้งที่ 1

19-12-2563