กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SCIDRUวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง

14-10-2564

SCI-DRU-การพัฒนา IoT Project โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

01-09-2564

โครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

30-08-2564

โครงการอบรมทำรูปภาพอย่างไร ให้ตอบโจทย์นักพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในยุคลการสื่อสารแบบออนไลน์

29-08-2564

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564

25-08-2564

โครงการอบรมการปฏิวัติของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้ยุคความปกติแบบใหม่ (อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

20-08-2564