กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

13-02-2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย”

05-02-2563

โครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

05-02-2563

โครงการอบรมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม

05-02-2563

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

04-02-2563

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ดูงาน บ.แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน)

03-02-2563