หลักการและเหตุผล

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา      และทรง
มุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทย ให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ กอปรกับการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ได้ทรงติดตามและทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัยลึกซื้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

welcome

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎตามพระบรมราโชบาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการพัฒนาสินค้า
กลุ่มไม่สิ้นจากอำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,500.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ กลุ่มไม่สิ้นจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,500.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ เขตธนบุรี


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 146,500.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 82,200.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านบางกะอี่ ชุมชนหมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี และชุมชนบางเพรียง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปวัชพืชในท้องถิ่นเป็นพลังงานและไบโอซาร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 106,400.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านบางกะอี่ ชุมชนหมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมสร้างความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ์ช่องทางการจัดจำหน่าย และทักษะการประกอบธุรกิจ ชุมชนวัตวิถี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,700.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี ชุมชนบางเพรียง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการชุมชน


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 813,586.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ พื้นที่บริการวิชาการ 13 เขตรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นที่บริการวิชาการ 6 อำเภอ รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 270,000.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนโรงสีงามไถ่ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ชุมชนวัดกันตทาราม และชุมชนวัดสะแกใน

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนโรงสีงามไถ่ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ชุมชนวัดกันตทาราม และชุมชนวัดสะแกใน

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

โครงการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ชุมชนพระสมุทรเจดีย์ ชุมชนบางเพรียง จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนโฆษิตสโมสร จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในภาคอุตสาหกรรมชั้นสูง


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 228,800.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการศูนย์การฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.- บาท

ชุมชนที่ลงพื้นที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร

 ครั้ง

จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562

 คน

จำนวนผู้เข้าชมวันที่ 24 ตุลาคม 2564

 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด