รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)/ผู้ประสานงาน
1. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม...
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม...
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
     ผศ.วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ (081-3757993)
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม...
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   เพิ่มเติม...
6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มเติม...
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   เพิ่มเติม...
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   เพิ่มเติม...
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   เพิ่มเติม...