รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)/ผู้ประสานงาน
1. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม...
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม...
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มเติม...
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม...
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   เพิ่มเติม...
6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มเติม...
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   เพิ่มเติม...
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   เพิ่มเติม...
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   เพิ่มเติม...