การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ เรื่อง ผู้รายงาน
16 มีนาคม 2563 การขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา
11-14 มีนาคม 2563 การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการฯ อ.วรวิทย์ ลีลาวรรณ
16 มีนาคม 2563 งานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่6 อ.พรทิพย์ ธนรติกุล
25 กุมภาพันธ์ 2563 การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ดร.นวลระหง เทพวิวีฒน์จิต
31 ม.ค. 2563 เครื่องมือวิเคราะห์สารสกัดในน้ำมันกัญชา อ.เมธาวี อุตตสุรดี
29-30 ม.ค. 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อม ผศ.กิติยา โต๊ะทอง