การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ เรื่อง ผู้รายงาน
22 มี.ค. 2565 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อ.ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
15 ธ.ค. 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาพเอเซีย ครั้งที่ 9 อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
15 ธ.ค. 2563 รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
29 ต.ค. 2563 โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต ผศ.กิติยา โต๊ะทอง
24-25 พ.ย. 2563 โครงการร่วมแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผศ.กิติยา โต๊ะทอง
ส.ค.-ก.ย.2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชน อ.ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
16 มีนาคม 2563 การขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา
11-14 มีนาคม 2563 การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการฯ อ.วรวิทย์ ลีลาวรรณ
16 มีนาคม 2563 งานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่6 อ.พรทิพย์ ธนรติกุล
25 กุมภาพันธ์ 2563 การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ดร.นวลระหง เทพวิวีฒน์จิต