ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRU ลงพื้นที่คลองต้นไทรร่วมวางแผนกิจกรรมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่จัด: 20-02-2564

เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ได้นำทีมอาจารย์ และทีมเก็บข้อมูล อ่านเพิ่ม

คณะผู้บริหาร SCIDRU เข้าพบ ผอ.เขตภาษีเจริญ ร่วมทำโครงการ U2T

วันที่จัด: 18-02-2564

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ ผศ.จันวิภา สุปะกิ่ง และอาจารย์ประยุทธ นิสภกุล เข้าพบนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ อ่านเพิ่ม

U2T By SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตำบลบางกระสอบ

วันที่จัด: 17-02-2564

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาเรื่องการประเมินศักยภาพตำบล ของตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย อ่านเพิ่ม

U2Tการจัดการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คลองต้นไทรสำรวจพื้นที่

วันที่จัด: 17-02-2564

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมาย เก็บข้อมูลเบื้องต้น และทำความรู้จักกับผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนในการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......