ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRUสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่จัด: 09-06-2564

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านเพิ่ม

SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่จัด: 08-06-2564

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ ห้องคลินิกวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านเพิ่ม

SCIDRU สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่จัด: 04-06-2564

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านเพิ่ม

SCIDRUสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่จัด: 04-06-2564

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......