ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

การเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2

วันที่จัด: 15-03-2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่ม

สอนการทำหน้ากากผ้าห้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิท-19

วันที่จัด: 13-03-2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 และชั้น 5 เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ อ่านเพิ่ม

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4

วันที่จัด: 12-03-2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่ม

ส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่จัด: 12-03-2563

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่านเพิ่ม

ดูเพิ่มเติม