ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRUวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง

วันที่จัด: 14-10-2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง ณ อาคาร 1 ชั้น 7 ห้องประชุมวิทยธนบุรี อ่านเพิ่ม

SCI-DRU-การพัฒนา IoT Project โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่จัด: 01-09-2564

ในวันที่ 25 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงาน อ่านเพิ่ม

โครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่จัด: 30-08-2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการจัดโครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี 2564 อ่านเพิ่ม

โครงการอบรมทำรูปภาพอย่างไร ให้ตอบโจทย์นักพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในยุคลการสื่อสารแบบออนไลน์

วันที่จัด: 29-08-2564

เมื่อวันที่ 21, 22 และ 29 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบัณฑิตของสาขาวิชา อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......