ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี

อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

SCIDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซต์ดาวน์เค้กหน้าลูกจาก ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ

วันที่จัด: 27-11-2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมี และอาจารย์ ดร. นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซต์ดาวน์เค้กหน้าลูกจาก ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ อ่านเพิ่ม

SCIDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาลี่ใบหม่อนและลูกหม่อน ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร

วันที่จัด: 26-11-2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศมี และอาจารย์ ดร. นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาลี่ใบหม่อนและลูกหม่อน อ่านเพิ่ม

โครงการอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ DRU Test

วันที่จัด: 25-11-2565

ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ DRU Test คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 1 ชั้น 10 ห้อง 1108 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านเพิ่ม

การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่จัด: 22-11-2565

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......