ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี

อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

Sci-DRU open house on tour ปี 2565

วันที่จัด: 17-08-2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ Sci-DRU open house on tour ปี 2565 โดยอาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต อ่านเพิ่ม

SCIDRU-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่จัด: 15-08-2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ่านเพิ่ม

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง

วันที่จัด: 14-08-2565

อบรมสัมมนาให้กับผู้เรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการระบบราง ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง อ่านเพิ่ม

ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกจากและผ้ามัดย้อม ณ หอมป่าจาก (ศูนย์การเรียนรู้บางกระสอบ)

วันที่จัด: 13-08-2565

ทีมงาน U2T สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกจากและผ้ามัดย้อม ณ หอมป่าจาก อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......