science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ เรื่อง ผู้รายงาน
25 กุมภาพันธ์ 2563 การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ดร.นวลระหง เทพวิวีฒน์จิต
31 ม.ค. 2563 เครื่องมือวิเคราะห์สารสกัดในน้ำมันกัญชา อ.เมธาวี อุตตสุรดี
29-30 ม.ค. 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อม ผศ.กิติยา โต๊ะทอง