science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
204/2566 08/03/2566 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมอาหาร
203/2566 08/03/2566 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
187/2566 07/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
182/2566 03/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 6-9 อุตสาหกรรมอาหาร
178/2566 02/03/2566 โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทคโนโลยีไฟฟ้า
177/2566 02/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม
161/2566 27/02/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155/2566 23/02/2566 โครงการอบรมแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ เครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง ฝ่ายบริหารและวิจัย
154/2566 23/02/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเซอร์เบทลูกลำแพน อุตสาหกรรมอาหาร
135/2566 20/02/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและน้ำพริกคลุกเห็ดกรอบ อุตสาหกรรมอาหาร