science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
256/2566 16/03/2566 โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต : การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
255/2566 16/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกึ่งสำเร็จรูป ครั้งที่ 2 คหกรรมศาสตร์
254/2566 16/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกึ่งสำเร็จรูป ครั้งที่ 1 คหกรรมศาสตร์
253/2566 16/03/2566 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
252/2566 16/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารในชุมชน ครั้งที่1 : ขนมอบและขนมไทย คหกรรมศาสตร์
247/2566 15/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารและธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
240/2566 14/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มศักยภาพการทำอาชีพของชุมชนด้วยการค้าแบบออนไลน์ปีที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
229/2566 13/03/2566 โครงการคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
227/2566 10/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม : อาหารไทย คหกรรมศาสตร์
226/2566 10/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม : ขนมไทย คหกรรมศาสตร์