science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
299/2566 23/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมและการจัดทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร
298/2566 22/03/2566 โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program หลักสูตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297/2566 22/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
296/2566 22/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานักศึกษา
295/2566 22/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายในครัวเรือน วิศวกรรมการจัดการระบบราง
271/2566 17/03/2566 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
260/2566 16/03/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565 วิทยาการคอมพิวเตอร์
259/2566 16/03/2566 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258/2566 16/03/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม : อาหารว่างและเครื่องดื่ม คหกรรมศาสตร์
257/2566 16/03/2566 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์