science.technology@dru.ac.th 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่าย/สาขาวิชา
508/2566 16/05/2566 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
491/2566 11/05/2566 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
486/2566 10/05/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการ Business Model Canvas ร่วมกับหลักการการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” อุตสาหกรรมอาหาร
485/2566 10/05/2566 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม
484/2566 10/05/2566 โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม
483/2566 10/05/2566 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร
482/2566 10/05/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ และการวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
472/2566 09/05/2566 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องดื่มเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้ไทย อุตสาหกรรมอาหาร
449/2566 28/04/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” อุตสาหกรรมอาหาร
438/2566 09/05/2566 โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร