ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก่อตั้งขึ้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษาทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 โดยระยะแรกรับเฉพาะนักศึกษาหญิงต่อมาได้โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ.2498 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ได้เริ่มรับนักศึกษาชายโดยเปิดสอนเป็นสหศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2512 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูธนบุรีและเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2514 โดยเปิดสอน 4 วิชาเอก คือ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปหมวดวิทยาศาสตร์จึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2514 และใน พ.ศ.2518 ได้ขยายหลักสูตรเปิดสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับอนุปริญญา และปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา และเปลี่ยนชื่อจากหมวดวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยขยายหลักสูตรให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์

พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏเมื่อ 25 มกราคม พ.ศ.2538 ทำให้สถาบันราชภัฏทุกแห่ง มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาอื่น สถาบันราชภัฏธนบุรี เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ตราพระลัญจกร คือตราใช้ประทับเอกสารส่วนพระองค์ให้เป็นตราประจำของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง รวมทั้งสำนักงานสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2538

พ.ศ.2541 พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเปิดสอน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามลำดับ

พ.ศ.2545 เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2546 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ เปิดสอนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

พ.ศ.2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์ เปิดสอนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี เป็นครั้งแรกและเปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ภาค กศ.บป. ที่ศูนย์การศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ดังนั้นสถาบันราชภัฏธนบุรีจึงเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

พ.ศ.2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการอุตสาหกรรม

26 พฤษภาคม 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อธิการบดีได้ลงนามในการตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการกับคุณธัญลักษณ์ ไชยกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์ ในการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และได้รับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นปีแรกที่ศูนย์อุดมศึกษา สมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2550 และปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้สร้างหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมนับเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และพร้อมเปิดสอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับนักศึกษาเพิ่มจากปีการศึกษา 2551 คือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักวิชาชีพที่ดีมีคุณธรรมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา :
ก้าวทันเทคโนโลยี ผลิตคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
 • 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
 • 3. บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 5. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเป็นไปตามความต้องการของสังคม
 • 2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
 • 3. เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 5. เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
 • 1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  และเป็นไปตามความต้องการของสังคม
 • 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
 • 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
อัตลักษณ์ :
พัฒนาตน อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา :
ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย มีน้ำใจ เสียสละ สามัคคี สุภาพอ่อนน้อม คิดดี ปฏิบัติดี

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ตำแหน่งบริหาร : คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
ประธาน
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี
ดร.ธิติมา เกตุแก้ว
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี
ประยุทธ นิสภกุล
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี
กิติยา โต๊ะทอง
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ธนากร เมียงอารมณ์
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาคหกรรมศาสตร์
ศศิอาภา บุญคง
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
กรรมการ
ตำแหน่งบริหาร : เลขานุการ
วันดี ศรีสำอางค์
เลขานุการ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยเลขานุการ
สวีนา ศรีแสง
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อันดับ ชื่อ-นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์ ระยับ ทฤษฏีคุณ 2514 - 2518
2 อาจารย์ กู้เกียรติ วัฒนธรรม 2518 - 2522
3 อาจารย์ พจนา ลียะวนิช 2522 - 2526
4 อาจารย์ พูนศรี วัชญานันต์ 2526 - 2530
5 อาจารย์ ปรีชา วัฒนาทิพย์ 2530 - 2534
6 อาจารย์ ปัญญา มิตรสัมพันธ์ 2534 - 2536
7 อาจารย์ สุรสาล ผาสุข 2536 - 2538
8 อาจารย์ ฉวีวรรณ ปานชี 2541 - 2545
9 อาจารย์ สุวรรณี สิมะกรพินธ์ 2545 - 2548
10 อาจารย์ ชาดา เมี้ยนกำเนิด 2548 - 2552
11 อาจารย์ สุวรรณี สิมะกรพินธ์ 2552 - 15 มีนาคม 2556
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสวคนธ์ แดงสอาด 18 มีนาคม 2556 - 16 มีนาคม 2560
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กอบัวแก้ว 17 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน