สายตรงคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สายตรงคณบดี
image
image
 
 
 
image

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อตกลงในการร้องเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอ ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบ ดีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และ รายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก
การกรอกข้อมูล
  1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย *** ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
  2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผย อาจไม่จำเป็นต้องกรอก ข้อมูลดังกล่าว
  3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อยืนยันความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง
  4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
image