สภาคณบดี

เกี่ยวกับสภาคณบดีฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563

 • All
 • กิจกรรมวันแรก (เช้า)
 • กิจกรรมวันแรก (บ่าย)
 • กิจกรรมวันที่สอง (เช้า)
 • กิจกรรมวันที่สอง (บ่าย)

เครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มภาคกลาง

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏธนบุรี
ม.ราชภัฏนครปฐม
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ม.ราชภัฏพระนคร
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กลุ่มภาคใต้

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ม.ราชภัฏภูเก็ต
ม.ราชภัฏยะลา
ม.ราชภัฏสงขลา
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มภาคเหนือ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ม.ราชภัฏเชียงราย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ม.ราชภัฏลำปาง
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ราชภัฏชัยภูมิ
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
ม.ราชภัฏเลย
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
ม.ราชภัฏสกลนคร
ม.ราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลการติดต่อและประสานงาน

อ.ประยุทธ นิสภกุล (081-3275715)
 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงราย
 3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
 5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
 7. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง
 8. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต (089-7430434)
 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏยะลา
 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา
 5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 7. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 8. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา (080-7818824)
 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏชัยภูม
 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
 3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
 5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
 6. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเลย
 7. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
 8. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสกลนคร
 9. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์
 10. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุดรธาน
 11. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ (084-6151594​)
 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏจันทรเกษม
 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี
 3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏธนบุรี
 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครปฐม
 5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 6. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
 7. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 8. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏราชนครินทร์
 9. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
 10. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 11. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 12. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต

แผนที่จัดงาน

Google Map >> แผนที่อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

แผนที่ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สถิติการเข้าชม

การเข้าชมเว็บไซต์ 309 ครั้ง