ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสรเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่จัด: 13-02-2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ลดการแพร่กระจายของเชื้ อ่านเพิ่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย”

วันที่จัด: 05-02-2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพร อ่านเพิ่ม

ดูเพิ่มเติม