ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแก้ว

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่จัด: 21-07-2564

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 531 อาคาร 5 ชั้น 3 ผ่านระบบ online GoogleMeet อ่านเพิ่ม

SCIDRU เตรียมความพร้อมนักศึกษา.ใหม่ 2564 วิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่จัด: 14-07-2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านเพิ่ม

SCIDRUจัดโครงการตรวจประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563

วันที่จัด: 13-07-2564

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านเพิ่ม

SCIDRUจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่จัด: 25-06-2564

เมื่อวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......