ระบบผลงานวิชาการ

ระบบผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

ITA

งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean's Direct Line

เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคณะ และ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ภูสมมา

รองคณบดี

ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดี

ผศ.ดร. หฤทภัค อภิรัตน์

รองคณบดี

ดร.ไกรรัช เทศมี

รองคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

วันที่จัด: 23-06-2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ อ่านเพิ่ม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-การคิดและการตัดสินใจ

วันที่จัด: 23-06-2563

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านเพิ่ม

อบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการในชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่จัด: 21-06-2563

เมื่อวันที่ 20และ 21 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการในชุมชน อ่านเพิ่ม

SCIDRUจัดประชุมคณาจารย์2/2563ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส

วันที่จัด: 18-06-2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รณรงค์การลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณฯ อ่านเพิ่ม

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม......