คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว