รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ชอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM"
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : การลงทะเบียนการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM
ประเภทประชาสัมพันธ์ : อบรม / สัมมนา
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
แบบฟอร์มการลงทะเบียนการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ระหว่างวันที่ 10 11 กรกฎาคม 2566 เฉพาะในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)https://docs.google.com/forms/d/11F460dV_Wc6hniayqgzvrxTlWEfuatCbB2m_j5qOzLk/edit
รูปภาพประกอบ
  • แบบฟอร์มการลงทะเบียนการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KMระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2566
    เฉพาะในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)