รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ประเภทประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
http://abcacademy.up.ac.th/หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่” เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต้องการยกระดับทักษะสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับทักษะในการทำงานด้านการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตรงตามความต้องการพัฒนาของพื้นที่และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาการยกระดับสมรรถนะของกำลังคนในทุกภาคส่วน เพื่อใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
รูปภาพประกอบ
  • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่