รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภทประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
แหล่งข้อมูล : ภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qbDvGC1wfPZ8m6Z3knQdN6xNiR_Qg-PO
รูปภาพประกอบ
  • https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qbDvGC1wfPZ8m6Z3knQdN6xNiR_Qg-PO