รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประเภทประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติhttps://conference.nida.ac.th/
รูปภาพประกอบ
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ