รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ประเภทประชาสัมพันธ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”20-21 กรกฎาคม 2566
ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์https://research2.pcru.ac.th/conf/
รูปภาพประกอบ
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
    “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”