รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : ผู้สนใจที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตาม LINK
ประเภทประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม
แหล่งข้อมูล : ภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
https://research.dru.ac.th/https://docs.google.com/forms/d/1SKxWTd_gDWXX9GnvhQ2aiugHmADbX3weXeZ40Yi67k4/viewform?edit_requested=true